Bagno Serebryskie

Rezerwat „Bagno Serebryskie” to obiekt torfowiskowy o powierzchni: 376,62 ha. Rezerwat jest unikatowym w Polsce siedliskiem rzadkich gatunków motyli i charakteryzuje się niezwykłym bogactwem flory i fauny. Dominującą rośliną (ok. 60% pow.) jest kłoć wiechowata, tworząca zwarte połacie. Jej łanowa struktura porastania jest ewenementem w skali kraju, gdyż w innych rejonach Polski występuje niemal wyłącznie jako roślinność szuwarowa otaczająca jeziora. Na terenie rezerwatu stwierdzono ponad 500 gatunków roślin naczyniowych, w tym 43 objęte ochroną. 

„Bagno Serebryskie” jest ważnym siedliskiem ptaków (ok. 150 gatunków), w tym gatunków zagrożonych w skali świata jak wodniczka i derkacz. Równie licznie reprezentowany jest tutaj świat motyli, ok. 300 gatunków. Poznanie walorów rezerwatu umożliwia ścieżka dydaktyczna, która zlokalizowana jest w północno-zachodniej części rezerwatu. Początek ścieżki znajduje się w miejscowości Nowiny za budynkiem Domu Pomocy Społecznej. Prowadzi ona do wieży obserwacyjnej, a dalej przez łąki i nasyp kolejowy ku południowej granicy rezerwatu. Na początku i na końcu ścieżki umieszczono tablice informujące o przyrodzie oraz formach ochrony rezerwatu.